تقویم آموزشی دوره های زبان انگلیسی

ترم زمستان

ترم اول 1397/10/01 - 1397/11/10

ترم دوم 1397/11/13 - 1397/12/22